KB-BLOK systém, s.r.o.
Sídlo: Masarykova 635, 439 42  Postoloprty
IČ:        14866021
DIČ:     CZ14866021
e-mail: info@kb-blok.cz
tel.:      415 778 311

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.kb-blok.cz)

1. Všeobecná ustanovení

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a dále reklamační řád platí pro nákup výrobků společnosti KB-BLOK systém s.r.o., a to na všech prodejních místech společnosti a u obchodních partnerů společnosti KB-BLOK systém, s.r.o..  

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen,,kupujícíʼʼ nebo,,zákazníkʼʼ).

1.3. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na subjekt zajišťující mimosoudní řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.4. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ObčZʼʼ) a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně spotřebiteleʼʼ).

1.5 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).
 

2. Objednávka

2.1 Objednávka kupujícího musí být doručena vždy písemnou formou, faxem, příp. e-mailem. Objednávka musí obsahovat údaje o kupujícím a o objednávaných výrobcích, a to zejména:

-  název firmy příp. jméno a příjmení kupujícího

-  adresu sídla firmy (adresu provozovny) příp. adresu bydliště kupujícího

- přesné označení objednávaného zboží dle katalogu výrobce s uvedením přesné varianty výrobku a požadovaného množství (ks, m2 apod.)

- požadovaný termín dodání

- požadované místo dodání

- způsob dodání

- jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí výrobků

Přijetí objednávky je prodávajícím potvrzeno kupujícímu zasláním potvrzení objednávky přijaté (dále jen ,,potvrzeníʼʼ). Potvrzení je zasíláno e-mailem, příp. písemnou formou). Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.

2.2 Za řádně doručenou objednávku je považována objednávka, která splňuje všechny náležitosti uvedené v bodě 2.1. Pokud objednávka neobsahuje dané náležitosti, je prodávajícím kupujícímu tato skutečnost neprodleně oznámena (telefonicky, e-mailem, písemnou formou) a kupující je vyzván k náležité úpravě objednávky tak, aby splňovala parametry stanovené v bodě 2.1.

2.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám, a že s nimi souhlasí včetně reklamačního řádu. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s návody na používání a zabudování výrobků společnosti KB-BLOK systém, s.r.o., více viz bod 3.1. Reklamačního řádu.
 

3. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

3.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího – jiný subjekt, jak je definován v odstavci 3.3 těchto obchodních podmínek.

3.3 Kupující - jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3.4 Předmět koupě - předmětem koupě (dále též jen „zboží") na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky přijaté ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.kb-blok.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Totéž platí i pro zboží, které prodávající nakupuje a dále nabízí kupujícím. I zde je závazná cena platná v den doručení objednávky kupujícím.

3.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Ceník prodávajícího je vystaven na adrese http://www.kb-blok.cz/ke-stazeni/cenik. Tyto ceny jsou rovněž uvedeny u jednotlivých položek zboží v e-shopu. V případě rozporu ceny zboží v ceníku prodávajícího a v e-shopu, platí cena uvedená v ceníku. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na balení, cena za dopravu ke kupujícímu a vratná kauce za palety. Tyto ceny jsou účtovány samostatně a budou sděleny kupujícímu před potvrzením objednávky.

3.6 Datum výroby/datum paletování  - datum uvedené na výrobním štítku palety udává datum, kdy bylo zboží paletováno a vyváženo na sklad, ze kterého je následně expedováno konečným zákazníkům.

3.7 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky přijaté ze strany prodávajícího v náležitostech dle čl. 2.1. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího nejlépe e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny nejlépe prostřednictvím e-mailu: info@kb-blok.cz, nebo na tel.č.: 415 778 311, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání potvrzení objednávky přijaté kupujícímu, viz bod 2.1.

4.2 Prodávající je povinen dodat zákazníkovi zboží specifikované v písemné objednávce doručené kupujícím (za řádnou objednávku se považuje objednávka splňující všechny náležitosti uvedené v bodě 2.2). Objednávka musí být doručena písemnou formou, faxem, příp. e-mailem., viz bod 2.1. Následně je tato objednávka potvrzena jejím přijetím ze strany prodejce, viz bod 2.1.

4.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

4.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné dle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

4.6 Kupující není oprávněn, až do úplné úhrady kupní ceny zboží, jakkoliv toto zboží zabudovávat či vestavovat, spojovat je do funkčních celků nebo jakýmkoliv způsobem přivodit jeho zánik jako samostatné věci. V případě, že kupující poruší tuto svou povinnost nebo uvedené jednání umožní třetím osobám, byť i z nedbalosti, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši součtu kupních cen zboží za všechno zabudované zboží nebo zboží, které jako předmět právních vztahů z jakéhokoliv jiného důvodu zaniklo.

 

5. Platební podmínky

5.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny. Pokud kupující neuhradí kupní cenu nejpozději den před plánovaným termínem dodáním zboží, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Sjednají-li smluvní strany úhradu kupní ceny až po dodání zboží, je kupující povinen respektovat termín splatnosti na daňovém dokladu, který mu vystaví prodávající, a který obdrží buď současně s předávaným zbožím nebo později (a to buď písemnou formou nebo elektronicky e-mailem).

5.2 Kupní cena je zaplacena v okamžiku připsání částky představující kupní cenu na účet prodávajícího, složením hotovosti v pokladně prodávajícího nebo ve chvíli, kdy bude autorizačním centrem schválena platba platební kartou.

5.3 V případě nedodržení termínu splatnosti kupujícím se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý - byť i započatý den prodlení.

5.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Storno objednávky:

5.5 Nebude-li v souladu s objednávkou zaplaceno zboží do 14 dnů ode dne termínu splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, bude objednávka ze strany prodávajícího stornována, o čemž bude kupující informován, a v takovém případě se má za to, že obě strany od kupní smlouvy odstoupily.

Storno poplatky:

5.6 Storno poplatek je účtován kupujícímu v okamžiku, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy nejpozději 1 pracovní den před uvedeným termínem dodání zboží nebo služby. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím oznámeno prodávajícímu výhradně písemnou formou. Nejpozději v uvedený den dodání musí být kupujícím zároveň uhrazen STORNO poplatek ve výši 50% kupní ceny zboží. Poplatek je možné složit hotově do pokladny prodávajícího nebo převodem na bankovní účet – termín připsání peněz na bankovní účet prodávajícího musí být nejpozději v den termínu dodání zboží.
 

6. Termín dodání a doprava

6.1 Prodávající pro kupujícího zajistí na jeho písemnou žádost (objednávku) dopravu zboží do místa dle jeho určení. Prodávající má povinnost zajistit doručení zboží výhradně na přístupná místa, a to po komunikacích schválených pro pohyb nákladních vozidel. V případě, že kupující tuto podmínku nesplní a nezjedná okamžitou nápravu spočívající v nalezení adekvátního místa pro vykládku, vyhrazuje si prodávající právo rozhodnout o zrušení vykládky a o návratu zboží zpět k prodávajícímu. V tomto případě se na kupujícího vztahují povinnosti uhradit veškeré náklady s tímto spojené.  Stanoví-li kupující místo převzetí v jednom ze závodů prodávajícího, bude informován e-mailem o dostupnosti zboží k odběru a o zvláštních podmínkách odběru (jsou-li). Zboží je dodáno okamžikem předání zboží prvnímu dopravci nebo dnem, kdy je kupujícímu oznámeno, že si zboží může vyzvednout a kde.

6.2 Kupující je povinen (i v případě nestandardního způsobu vykládky) zajistit a vše připravit tak, aby vykládka zboží na jím udané adrese proběhla bez problémů a v co možná nejkratším čase. Jedná se zejména o zajištění bezproblémové příjezdu na danou komunikaci, resp. místo vykládky a příp. zajištění potřebných manipulačních prostředků pro daný typ vykládky (např. ruční paletovací vozík, motorový VZV, jeřáb apod.). V případě, že tyto podmínky kupující nesplní a neumožní dopravci provést bezpečnou vykládku zboží s ohledem na případné nepoškození dopravního prostředku, má dopravce právo odmítnout vykládku a požadovat adekvátní manipulační prostředek. V případě, že kupující není schopen zajistit adekvátní náhradní manipulační prostředky, dopravce má právo zboží vrátit prodávajícímu. Prodávající má právo požadovat po kupujícím uhrazení všech nákladů spojených s marnou dodávkou zboží kupujícímu, viz odstavec 6.1.

6.3. Povinnost kupujícímu na zajištění vhodných manipulačních prostředků uvedených v odstavci 6.2. nevzniká v případech, kdy je zboží doručováno manipulačním prostředkem opatřeným hydraulickou rukou. O této skutečnosti je kupující informován ještě před samotným dodáním zboží.

6.4. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady a případné vícenáklady spojené s vykládkou zboží dle odstavce 6.2.

6.5. Při osobním odběru je kupující zboží z určeného závodu prodávajícího povinen odebrat do 7 dnů, nedohodnou-li se strany písemně nebo v rámci objednávky jinak. Při překročení lhůty k odběru o více jak 3 dny bude účtováno skladné ve výši 0,01% z kupní ceny objednaného zboží (od níž bude odečteno dopravné) za každý i započatý den do doby, než bude odebráno kupujícím.

6.6. Zboží se zpravidla dodává na paletách. Ceny, druhy a způsob nakládání s paletami jsou uvedeny v ceníku prodávajícího, který je vystaven na adrese http://www.kb-blok.cz/cs/ke-stazeni/cenik na stránkách prodávajícího a tento dokument tvoří nedílnou součást těchto podmínek.

6.7. Nebude-li zboží (v případně osobního převzetí) kupujícím vyzvednuto do 30 dnů od uplynutí lhůty k odběru, může prodávající od smlouvy odstoupit. V takovém případě si strany vrátí plnění, které si poskytly a kupující uhradí prodávajícímu škodu, která mu vznikla, zejména pak skladné dle odstavce 6.5. Obchodních podmínek.

6.8. Nebude-li zboží dopravované kupujícímu převzato, přestože k tomu nebyl důvod nebo v případě, že kupující nebude dopravcem zastižen nebo v případech, kdy kupující nezajistil adekvátní místo a manipulační prostředky pro vykládku, viz odstavec 6.2. Obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vícenáklady za marnou dopravu zboží. Kupující je rovněž povinen uhradit vícenáklady, které vznikly jeho zaviněním nebo v důsledku vyšší moci (objížďka apod.)

6.9. Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, viz Reklamační řád. Zákazník nemá povinnost porušovat (otevírat) originální obaly (balení) za účelem kontroly zboží. Může tak ovšem učinit za předpokladu, že by byl originální obal poškozen a zákazník měl podezření na možnost poškození zboží uvnitř balení. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození zboží, zákazník nemá povinnost zásilku převzít, ale je povinen sepsat s přepravcem zápis o vzniklé škodě a pořídit fotodokumentaci vzniklé škody. Tento zápis se vyhotovuje ve dvou provedeních a bude obsahovat vyjádření obou smluvních stran. Obě strany následně daný zápis podepíší. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující následně prodávajícímu bez zbytečného odkladu a zároveň je povinen doložit prodávajícímu zápis o vzniklé škodě. Zákazník je povinen toto hlášení o poškození zboží nahlásit prodávajícímu písemně prostřednictvím emailu a přiložit fotodokumentaci. V případě, že zákazník takto poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné rozsah poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník má povinnost si zároveň překontrolovat počet balíků (palet) na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků (palet). V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník má právo přebrat zásilku s výhradou uvedenou v přepravním listě a má povinnost reklamaci nahlásit prodávajícímu písemně, příp. prostřednictvím elektronické pošty. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

6.10. Dopravné je stanovováno podle množství objednaného zboží. O ceně za dopravu je kupující informován před potvrzením objednávky, viz odstavec 3.5.

6.11. Zajišťuje-li si dopravu zboží sám kupující, je povinen se při nakládání a upevňování materiálu řídit pokyny prodávajícího. Za škodu, která vznikla v důsledku špatného ukotvení či usazení zboží v dopravním prostředku kupujícího prodávající neodpovídá, viz odstavec 4.14. Reklamačního řádu.

 

7. Náhrada škody

7.1 Prodávající nemá povinnost hradit nepřímé a následné škody, ke kterým došlo v rámci porušení smluvních povinností. Prodávají považuje za nepřímé a následné škody zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění a dodání náhradních výrobků apod. Rovněž prodávající nemá povinnost hradit náklady a případné škody spojené s pozdním dodáním zboží a dále smluvní pokuty a ostatní sankce vyplývající ze smluvních vztahů dohodnutých mezi kupujícím a třetími osobami.

7.2 Povinnost prodávajícího k náhradě veškerých škod včetně smluvních pokut a případných dalších nároků kupujícího vzniklých a vyplývajících v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího nesmí v žádném případě přesáhnout maximální částku ve výši 20% z celkové ceny zboží bez DPH.

7.3. Na případy škod způsobených úmyslně případně vlivem hrubé nedbalosti se výše uvedená omezení náhrady škod, nevztahují.

7.4. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

7.4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (daňový doklad, dodací listy, části zboží, příp. jiné podklady, které si prodávající vyžádal apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím (nejdéle však po dobu max. 5 pracovních dní). Po uplynutí této lhůty není prodávající povinen oznámenou reklamaci řešit, viz odstavec 3.6. Reklamačního řádu.

7.4.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím, příp. třetí osobou, kterou si kupující pro provádění těchto prací zvolil.

7.4.5. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.4.6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.4.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Práva z vadného plnění a nárok na náhradu škody též nelze uplatnit v případech, které představují projev fyzikálních vlastností zboží, jak plyne z čl. 4 Raklamačního řádu
(zde: https://www.kb-blok.cz/reklamacni-rad). Jelikož se nejedná o vady zboží, nekonstituují změny zboží popsané v těchto výlukách odlišnost ve vztahu k objednanému zboží, ani rozpor s kupní smlouvou.

7.4.8 Nároky z vad je nutno (výhradně) písemně nebo prostřednictvím reklamačního formuláře uplatnit u prodávajícího a to ještě před samotným zabudováním zboží, viz odstavec 1.2. Reklamačního řádu. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, daňový doklad za nákup zboží, fotografie vady, popis jak se vada projevuje a návrh kupujícího, jakým způsobem má být nárok z reklamace uplatněn.

7.4.9. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující – jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

7.4.10. Prodávající neodpovídá za funkčnost a vhodnost zboží, pokud je použito k jinému účelu, než je pro dané zboží obvyklé, ani za poškození zboží způsobené neodborným uložením, manipulací nebo dopravou zboží.

7.4.11.  Kupující se výslovně upozorňuje dále na to, že záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, viz Příloha č.1 Reklamačního řádu, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem (vystoupení volného vápna na povrch zboží), viz Příloha č.2 Reklamačního řádu. 

7.4.12. Pro kupujícího – jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
- při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
- při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

7.4.13. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník informuje přepravní společnost a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravní společnosti sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje reklamační oddělení prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.

7.4.14. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího výhradně písemně, a to na adresu prodávajícího, příp. prostřednictvím emailu info@kb-blok.cz. Ve všech případech kupující připojí doklad za nákup zboží, příp. i dodací list, viz Reklamační řád.

7.4.15. Po obdržení reklamace je prodávající povinen kontaktovat kupujícího do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace od kupujícího.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady, viz odstavec 3.6. Reklamačního řádu.

7.4.16. O výsledku reklamace bude spotřebitel informován výhradně písemně, případně prostřednictvím elektronické pošty.

7.4.17. Jestliže si kupující, bez udání důvodu, nepřevezme reklamaci od dopravce, prodávající si vyhrazuje právo po 30 dnech od nepřevzetí účtovat skladné ve výši 25 Kč za každý započatý den. Náklady za dopravu (doručení) nese prodávající.
 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí výlučně českým právním řádem.

8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, a to výlučně jen písemnou formou. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.kb-blok.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.