REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

1.1.  Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží zakoupené u společnosti KB-BLOK systém, s.r.o..

Na každé zboží, které zákazník (dále jen ,,kupujícíʼʼ) zakoupí u naší společnosti, obdrží daňový doklad a dodací list, který slouží zároveň i jako záruční list pro případ reklamace zboží. Kupující převzetím zboží vyjadřuje svůj souhlas s obchodními a  záručními podmínkami, což stvrzuje svým podpisem na dodacím listě. V případě, že kupující neodebírá zboží osobně, považuje se za převzetí zboží okamžik, kdy je zboží předáno dopravci. Pokud je kupující zároveň i spotřebitel, považuje se za okamžik
převzetí zboží dodání zboží dopravcem kupujícímu.

1.2 V případě, že je zjištěna jakákoliv neshoda mezi dodaným zbožím a zbožím uvedeným na dodacím listě, je kupující povinen vždy oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu (nejpozději však do 48 hodin ode dne zakoupení zboží) a to písemně, příp. elektronicky e-mailem na adresu prodejny, kde bylo zboží zakoupeno. V případě, že tak nebude kupujícím učiněno, nemusí mu být později reklamace ze strany prodávajícího uznána. Zároveň je kupující povinen nahlásit prodávajícímu detailní popis zjištěné vady a skutečnost, jak se daná vada projevuje. Kupující je povinen ponechat reklamované zboží na místě dodání (pokud možno v původním balení), nemanipulovat s ním a v žádném případě zboží zabudovávat až do doby, než bude reklamace posouzena a vyřízena ze strany prodávajícího. Totéž platí i při zjištění skrytých vad, které nebyly, resp. nemohly být odhaleny
během přejímky zboží (např. z důvodu, jakým je zboží baleno apod.).

1.3. Reklamováním vad u zakoupeného zboží nevzniká kupujícímu nárok na neplnění platebních podmínek vůči prodávajícímu, ke kterému se zavázal, a to v rozsahu určeném kupní smlouvou. Rovněž kupujícímu nevzniká nárok na neplnění platebních podmínek za zboží, u kterého nebyla uplatněna odpovědnost za vady. A to i přesto, že bylo toto zboží zakoupeno (dodáno) současně se zbožím, u kterého naopak odpovědnost za vady byla uplatněna.

2. Délka záruky

2.1. Na zboží vyráběné společností KB-BLOK systém, s.r.o. se poskytuje záruka v délce, dle typu zboží, následovně:

Tvarovky KB a KBF – 30 let

Tvarovky KB XC, Tvarovky KB strop XC, Betonová cihla KB – 30 let

Zákrytové prvky – 20 let

Prvky opěrných zdí – 20 let

Prvky zahradní architektury – 20 let

Dlažba – 20 let

Dopravní infrastruktura - 20 let

Doplňky – 2 roky

Plotové výplně, vrata, branky – 2 roky

Kované výrobky – 2 roky

Střešní krytina – 30 let

Ostatní nakupované zboží – 2 roky (pokud není příslušným výrobcem stanovena delší záruční doba)

 

3. Podmínky záruky

3.1. Před samotným užíváním zboží je kupující povinen se seznámit s návodem na používání jednotlivých výrobků společnosti KB-BLOK systém, s.r.o. a řídit se uvedenými doporučeními výrobce. Totéž platí i pro samotnou realizaci prací s danými výrobky. V případě, že budou zjištěny nesrovnalosti v rámci prováděných prací a budou zjištěny pochybnosti ohledně dodržení pracovní postupů a doporučení stanovených výrobcem, kupující se tak vystavuje nebezpečí pozdějšího neuznání reklamace. Jednotlivé návody a doporučení jsou uvedeny na internetových stránkách výrobce. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s danými návody a doporučeními seznámil, viz bod 2.3. Obchodních podmínek.

3.2. V případě, že kupující zjistí vadu na dodaném zboží, je povinen okamžitě a bez odkladu oznámit tuto skutečnost prodávajícímu, a to výhradně písemnou formou, příp. zasláním emailu na adresu prodejny, kde bylo zboží zakoupeno, viz bod 1.2. Reklamačního řádu. Kupující je povinen připravit veškeré doklady související s nákupem zboží a tyto zaslat prodávajícímu společně s reklamací, více viz odstavec 7.8. Obchodních podmínek.

3.3. V případě, že prodávající rozhodne o uznání reklamace , má kupující právo na odstranění vady, výměnu zboží nebo slevu z kupní ceny výrobku v přiměřené výši stanovené prodávajícím. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nevyřídí reklamaci odstraněním vady, výměnou zboží anebo přiměřenou slevou.

3.4. V případě, že se obě strany domluví na výměně zboží, nadále přetrvává mezi oběma stranami původně uzavřená kupní smlouva. Ani jedna strana tak nemá nárok na finanční vyrovnání vyplývající z případného cenového rozdílu vzniklého v rámci výměny zboží.

3.5. V rámci obdržené reklamace od kupujícího je prodávající povinen kontaktovat kupujícího do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace, viz odstavec 7.15. Obchodních podmínek.

3.6. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady, viz odstavec 3.6. Reklamačního řádu. Rovněž se do této doby nezapočítává doba, po kterou prodávající čeká na dodání všech potřebných podkladů od kupujícího (nejdéle však max. 5 pracovních dní), nutných pro započetí šetření reklamace, viz odstavec 7.1. Obchodních podmínek. Kupující je zároveň povinen v případě potřeby poskytnou prodávajícímu součinnost při řešení dané reklamace, a to zejména v případech, kdy je např. nutné z dané stavby odebrat vzorky, vývrty apod. V případě, že kupující odmítne tuto součinnost poskytnout, příp. se rozhodne, bez souhlasu prodávajícího, řešit vzniklou vadu jiným způsobem, vyhrazuje si prodávající právo předčasně ukončit reklamační řízení a považovat danou reklamaci za bezpředmětnou.

3.7. V případě, že kupující požaduje výměnu zboží v rámci reklamace, je povinen prodávajícímu doložit (i fyzicky) jak zboží určené na výměnu, tak i veškeré doklady související s nákupem tohoto zboží.

3.8. V případě, že kupující nedoloží při reklamaci zboží prodávajícímu veškeré potřebné náležitosti uvedené v odstavci 7.1. Obchodních podmínek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, prodávající si vyhrazuje právo považovat tuto reklamaci za bezpředmětnou a bude s ní nakládáno, jako by nebyla ze strany kupujícího vůbec podána (oznámena).

3.9. V případě, že kupující reklamuje výrobky pro skutečnosti uvedené v odstavcích 4.1. až 4.13., vyhrazuje si prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení nákladů spojených s prověřením dané reklamace.

 

4. Skutečnosti, na které se záruka na zboží nevztahuje

4.1. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech výskytu vad nezjistitelných během výroby, vlivem kterých však není znemožněno řádné užívání výrobku, které nemají vliv na vlastnosti daného výrobku, a ke kterým se výrobce smluvně nezavázal. Pokud se na výrobcích vyskytnou vady (i skryté), které v době zjištění neměly žádný vliv na ztrátu vlastností výrobku (mechanické, fyzikální apod.), a kdy by náklady na výměnu přesahovaly částku vyšší než 50% kupní ceny, kupující má povinnost nejprve akceptovat právo prodávajícího na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží vlivem snížení kvalitativních parametrů výrobků. V případech, kdy by v důsledku vad došlo k opotřebení zboží a následně tím ke snížení deklarovaných vlastností a funkčnosti zboží, má kupující právo na náklady prodávajícího na realizaci výměny zboží, a to pouze v případech, že poškození a ztráta funkčnosti zboží přesáhne hodnoty, na které bylo zboží testováno a na jaké bylo vydáno prohlášení o shodě, avšak vždy pouze nastane-li tato skutečnost v rámci záruční doby stanovené prodávajícím (výrobcem).

4.2. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech, kdy kupující reklamuje barevnostní odchylky výrobků, viz Příloha č.1 Reklamačního řádu.

4.3. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech, kdy kupující reklamuje na výrobcích vápenný nebo železitý výkvět, viz Příloha č.2 Reklamačního řádu.

4.4. Záruka na dlažby se nevztahuje v případech, kdy došlo k vytvoření kaveren v  nášlapné vrstvě způsobené vydrolením, viz. Příloha č.3 Reklamačního řádu.

4.5. Záruka na výrobky se nevztahuje v případě výskytu tzv. krakeláže. Jedná se o výskyt drobných mikrotrhlinek, které se po dobu životnosti mohou na povrchu betonových výrobků vyskytnout. Výskyt těchto mikrotrhlinek nemá vliv na snížení fyzikálních ani mechanických vlastností výrobků, a rovněž ani na celkovou životnost. Z tohoto důvodu nejsou tyto mikrotrhliny považovány za vady.

4.6. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech vad, u kterých nedošlo ze strany prodávajícího k porušení povinností zapříčiňujících vznik těchto vad.

4.7. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech, kdy byly vady způsobeny nepřiměřeným nebo chybným způsobem užívání výrobků, neodbornou manipulací s výrobky, příp. byly způsobeny samotným kupujícím nebo třetí osobou.

4.8. Záruka na výrobky se nevztahuje na případy vad způsobených odřeninami povrchu výrobků, k čemuž může docházet vlivem manipulace s výrobky nejen během výroby a expedice zboží, ale také vlivem dopravy. Jedná se o kosmetické vady, které nemají žádný vliv na mechanické vlastnosti a funkčnost výrobků. V případech, kdy došlo k zásadnímu poškození výrobků vlivem dopravy z důvodu nedostatečného zajištění (upevnění) nákladu řidičem, kupující je povinen ihned po zjištění této skutečnosti sepsat zápis o vzniklé škodě s řidičem a následně kontaktovat prodejce, viz odstavec 6.9. Obchodních podmínek.

4.9. Záruka na výrobky se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným výběrem a způsobem zabudování výrobků, stejně tak i na vady vzniklé nerespektováním zásad a doporučení stanovených výrobcem pro daný typ výrobku.

4.10. Záruka na výrobky se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku použití nevhodného výplňového betonu, viz Zásady zdění s tvarovkami KB-BLOK.

4.11. Záruka na výrobky se nevztahuje na vady vzniklé znečištěním výrobků různými chemikáliemi, oleji, barvami, zeminou apod. způsobených kupujícím, a to jak během případného uskladnění výrobků, tak i během samotného užívání výrobků zákazníkem.

4.12. Záruka na výrobky se nevztahuje na otisky prokladového papíru a síťoviny (rašlového přířezu), jimiž jsou jednotlivé výrobky na paletě prokládány.

4.13.  Záruka na výrobky se nevztahuje na vady způsobené použitím jiných než výrobcem doporučených prostředků (a ve větším než doporučeném množství) na ošetření povrchu tvarovek (např. impregnace, zvýraznění barev apod.).

4.14. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech poškození zboží, kdy příčina poškození zboží spočívá, ať už přímo nebo nepřímo, v selhání podloží, spodních konstrukcí, v sedání základu nebo v případech, kdy kupující nedodržel zásady a doporučení výrobce pro daný typ výrobku ve smyslu např. chybné montáže a zabudování zboží, dodatečné spárování prvků, které nejsou ke spárování určené, nedodržení požadavků na pokládku dlažby, stavbu opěrných zdí apod. Rovněž prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené mechanickými a  chemickými vlivy (např. narušení povrchu struktury betonu vlivem nesprávného užívání a zacházení s výrobky nebo vlivem používání chemického posypového materiálu – NaCl apod.). Dále prodávající nezodpovídá za škody způsobené povětrnostními vlivy, které nemají za následek zhoršování užitných vlastností výrobků a za škody způsobené nedostatečným upevněním výrobků (kurtováním) během dopravy a za škody způsobené vyšší mocí.

4.15.  Záruka na výrobky s povrchovou úpravou SUZUKA  se nevztahuje na případy uvedené v kapitole 3 přílohy č.4.

4.16. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech, kdy zákazník zabudoval výrobek KB cihla plná betonová s viditelným vylisovaným nápisem a logem KB-BLOK. Otisk loga na výrobku není považován za vadu a tudíž se na tuto skutečnost záruka nevztahuje, viz. Příloha č.5.

4.17. Záruka na zboží se nevztahuje v případech, kdy tvarovky vykazují poškození hran, resp. rohů v rámci tolerancí v rozsahu uvedeném v Registru vad na tvarovkách, viz Příloha č.6.

4.18. Záruka na zboží v bílém provedení se nevztahuje v případech, kdy se kupující, dopravce apod. neřídí doporučením výrobce ohledně převážení a uskladnění zboží v bílém provedení, viz. Příloha č.7.