Reklamační řád

Příloha č.3 – Vytvoření kaveren na povrchu výrobků

S ohledem na typ a strukturu používaných surovin při výrobě betonových výrobků, může docházet k nahodilým jevům projevujících se výskytem tzv. kaveren na povrchu výrobků. Tyto kaverny (prohlubně) mohou být způsobeny několika skutečnostmi. Mezi nejčastější příčiny vzniku patří např. vydrolení kamínků, které se po zalisování a vyzrání betonu uvolní z povrchu výrobku. To může být zapříčiněno buď mechanickým namáháním (užíváním) výrobků (zejména např. dlažby), případně vlivem postupného působení povětrnostních vlivů a střídání charakterů počasí.                                             
Další příčinou vzniku kaveren může být vytvoření tzv. kuliček z cementu, případně z barviv používaných při výrobě betonové směsi. Tyto suroviny mohou při kontaktu s vodou během procesu míchání vytvořit shluky, které v podobě kuliček zůstávají nerozmíchány v betonové směsi. Následným procesem výroby (lisováním) jsou tyto kuličky zalisovány do povrchu výrobků, čímž může následně vlivem procesů uvedených výše, dojít k vytvoření oněch kaveren na povrchu výrobků. Tomuto procesu, i přes veškerou snahu ve výrobě, nelze zcela zabránit, a je nutné s výskytem této skutečnosti u betonových výrobků počítat.

Další a neméně podstatnou skutečností pro vznik kaveren může být fakt, že i písek jakožto přírodní surovina, může mít pokaždé jinou strukturu, jiné chemické složení a jiné množství ostatních příměsí (např. podíl hlíny, jílovitých částic, ostatních nečistot apod.), které v písku mohou v nepatrném množství zůstat, a vstupují tak (společně s pískem) do výrobního procesu. I tyto příměsi vytvářejí v betonové směsi shluky, které mohou následně mít vliv na vytvoření kaveren. Povolená hranice výskytu těchto příměsí a ostatních nečistot v písku je do 3% objemu.

 

V případě výskytu kaveren na povrchu betonových výrobků je nutné danou skutečnost vždy posuzovat a vztahovat  na velikost uvažované plochy 1m2. V případě, že velikost plochy vzniklé kavernami nepřesáhne 0,25% uvažované plochy, tj. plochu o velikosti 5x5 cm v rámci uvažované plochy 1m2, není tato skutečnost považována za vadu výrobků, ale za přirozený jev, který se může u betonových výrobků vyskytnout.