Reklamační řád

Příloha č.4 – Tvarovky s povrchovou úpravou nástřikem SUZUKA

1. Obecné

1.1. Výrobky s povrchovou úpravou SUZUKA patří mezi TOP produkty společnosti KB-BLOK systém, s.r.o. S tímto vědomím naše společnost k těmto výrobkům přistupuje a již v průběhu celého výrobního procesu je jim věnována maximální péče. Každá tvarovka prochází před samotnou realizací nástřiku a následně po aplikaci nástřiku důkladnou kontrolou, čímž je zaručeno, že z výrobního závodu odchází výrobky v naprostém pořádku a v té nejvyšší kvalitě.

1.2. Každý výrobek je před samotnou aplikací nástřiku opatřen základním penetračním nátěrem. V další fázi následuje samotný nástřik povrchu výrobků materiálem SUZUKA v příslušném barevném odstínu vybraném zákazníkem. Následuje několikahodinový proces schnutí. Poslední fáze procesu výroby spočívá v aplikaci vrchního krycího nátěru. Po ukončení výrobního procesu jsou jednotlivé kusy výrobků postupně baleny odpovídajícím způsobem tak, aby bylo zabráněno jejich případnému poškození vlivem manipulace s paletami a zejména během dopravy z výrobního závodu směrem k zákazníkovi.

2. Upozornění pro kupující:

2.1. Proklad kartónovým papírem

2.1.1. Vzhledem k charakteru stříkaného povrchu SUZUKA jsou všechny tvarovky a zákrytové prvky při následném balení a paletování oddělovány a baleny do prokladového kartónového papíru, který zabraňuje jejich vzájemnému dotyku a následnému tření tvarovek o sebe během manipulace s paletou a zejména během dopravy.

2.1.2. Po rozbalení originálního balení palety musí být tvarovky chráněny proti zmoknutí, čímž by došlo ke zvlhnutí (rozmáčení) prokladového papíru a tím k možnosti případného obarvení povrchu tvarovek vlivem rozmáčení tohoto papíru. Z tohoto důvodu rovněž doporučujeme neponechávat již nepotřebný prokladový papír a případný další obalový materiál na zbylých tvarovkách uložených na paletě.

2.2. Vrchní ochranná fólie

2.2.1. Každá paleta s tvarovkami SUZUKA je opatřena na vrchní straně silnější ochrannou fólií, která zabraňuje znečištění tvarovek a zároveň slouží i jako ochrana proti případnému dešti. Po rozbalení palety, případně při poškození této fólie na stavbě, je nutné danou paletu neprodleně opatřit fólií, resp. zabezpečit paletu proti dešti –  hrozí obarvení povrchu tvarovek vlivem navlhnutí (rozmáčení) prokladového papíru.

2.3. Ovinovací strečová fólie

2.3.1. Každá paleta s tvarovkami SUZUKA je po obvodě ovinuta do strečové fólie, která tvoří finální obal každé palety a zabraňuje tak pronikání deště a případné vlhkosti a zároveň chrání paletu jako celek před zašpiněním. Po rozbalení palety je opět nutné paletu se zbylými tvarovkami zabezpečit proti dešti – hrozí rozmáčení prokladového papíru a obarvení povrchu tvarovek.

3. Omezení záruky na výrobky s povrchovým nástřikem SUZUKA

3.1. Kupující má povinnost při převzetí zboží zkontrolovat stav obalového materiálu na paletě a jeho případnou neporušenost. V případě, že kupující zjistí nesrovnalosti ohledně poškození obalového materiálu, je povinen

3.2. Záruka na výrobky se nevztahuje v případech, kdy kupující nedodržel skutečnosti a doporučení výrobce uvedené v odstavcích 4.1 až 4.13. Reklamačního řádu a v odstavcích 2.1. až 2.3. této Přílohy č.4.

3.3. Záruka na výrobky s nástřikem SUZUKA se nevztahuje na případy, kdy kupující reklamuje výrobky z hlediska drobných barevnostních odchylek. K těmto drobným odchylkám v odstínech může docházet vlivem používání nástřikového materiálu vyrobeného v různých výrobních šaržích. Jelikož materiál SUZUKA obsahuje i suroviny přírodního původu, nelze těmto odchylkám v odstínech zcela zabránit. Stejně jako u klasických výrobků vyráběných zejména v barevných provedeních MULTICOLOR, je i u těchto výrobků s nástřikem SUZUKA nutné posuzovat barevnostní odchylky v rámci celé plochy a nikoliv v rámci jednotlivých kusů, viz Příloha č.1 Reklamačního řádu.

3.4. V rámci zabudovávání výrobků s nástřikem SUZUKA doporučujeme odebírat jednotlivé kusy výrobků nahodile z více palet a vrstev najednou. Tím bude zaručeno rovnoměrnější rozložení případných odchylek v barevných odstínech jednotlivých kusů výrobků.

3.5. Na možnost případného výskytu barevnostních odchylek je potřeba brát zřetel i při případném (do)objednání výrobků během určitého časového horizontu.