Reklamační řád

Příloha č.1

1. Barevnostní odchylky výrobků

1.1. Při výrobě betonových výrobků vstupuje do výrobního procesu několik základních surovin, mezi které patří písek, kamenivo, cement, barviva apod. Jelikož většina vstupních surovin je přírodního původu, nelze proto zaručit (i přes stále stejnou recepturu a technologii výroby) vždy stejný barevný odstín výrobků. Barevné odchylky se mohou na výrobcích objevit i vlivem jejich postupného zrání. S odstupem času však dojde k postupnému sjednocení odstínů vlivem vyzrání a vlivem působení povětrnostních vlivů. U výrobků dodaných kupujícímu tak může být nepatrný barevnostní rozdíl mezi dodanými výrobky a výrobky vystavenými na jednotlivých prodejních místech.

1.2. U dlažeb a ostatních typů výrobků vyráběných v barevných provedeních STANDARD,  MULTICOLOR, COLORS 08, 09, MULTICOLORS 08, 09 a BLUECOLORS 09 je nutné posuzovat barevnost výrobků vzhledem k celé ploše, nikoliv pouze na jednotlivých kusech. V rámci pokládky dlažeb a při zabudovávání ostatních typů výrobků doporučujeme odebírat jednotlivé kusy výrobků nahodile z více palet a vrstev najednou. Tím bude zaručeno rovnoměrnější rozložení případných odchylek v barevných odstínech jednotlivých kusů výrobků.

1.3. Odchylky v barevných odstínech se můžou vyskytnou i u střešní krytiny a doplňkových prvků. Záruka na střešní krytinu se vztahuje na fyzikální vlastnosti krytiny specifikované evropskou harmonizovanou normou ČSN EN 490. V této normě je deklarována pevnost střešní krytiny, mrazuvzdornost a prosákavost. Barevnost střešní krytiny dle této normy a ani dle naší prodloužené záruky není specifikována jako předmět garance. Evropská norma přímo specifikuje stárnutí a změny v barevnosti vlivem povětrnostních vlivů a stáří jako přípustné a přirozené, tzn. že vlastnosti střešní krytiny nejsou dány vrstvou akrylátového nástřiku, ale samotným materiálem, ze kterého je střešní krytina vyrobena. Povrchová úprava akrylátem je spíše pohledová záležitost. Z toho vyplývá, že např. drobné oděrky vyskytující se na střešní krytině nemají vliv na výše zmiňované fyzikální vlastnosti betonové směsi, ze které je krytina vyrobena a tudíž tím není dotčena ani záruka na střešní krytinu.

1.4. S ohledem na barevnostní odchylky výrobků je potřeba brát zřetel i při případném (do)objednání výrobků během určitého časového horizontu.

1.5. Výše uvedené platí obdobně i pro výrobky opatřené povrchovým nástřikem SUZUKA, viz Příloha č.4 Reklamačního řádu.

 

Barevnostní odchylky nejsou považovány za vady výrobků a tudíž se na ně záruka nevztahuje. Na tuto skutečnost upozorňujeme rovněž v našem tištěném katalogu a na internetových stránkách.