Plotová zeď - průběžná

Plotová zeď - průběžná se konstruuje jako konzola vetknutá do základu. Základový pas může být buď na výšku, nebo naležato. Pokud se použije základový pas na výšku, je nutné zeminu kolem pasu dobře zhutnit, aby mohlo dojít k přenosu sil ze základu do okolní zeminy. Vhodnějším řešením je použití základového pasu naležato. Založení nemusí být nutně do nezámrzné hloubky, ale je možné základ podsypat v min. mocnosti 200 mm. Pouze u zemin namrzavých a rozbřídavých se požaduje, aby spára mezi zeminou a štěrkovým polštářem byla v nezámrzné hloubce. Plot se vyztužuje svislou výztuží, a to 1 průměr do každé dutiny. Profil výztuže se řídí výškou plotu, použitými tvarovkami a umístěním plotu vzhledem k zatížení větrem. Dilatační spáry se doporučuje navrhovat po max. 8 m.