Přípravné práce

Zemní práce se provádějí dle typu zeminy. Základový pas se ve standardních případech provádí šířky 40 cm a hloubky také 40 cm. Základový pas je nutné podsypat štěrkovým ložem mocnosti min. 200 mm. U zemin namrzavých a rozbřídavých je nutné, aby základová spára štěrkového polštáře byla v nezámrzné hloubce. Před zalitím základů je třeba rozměřit sloupky a zeď. Při betonování se kotví armatura do hloubky základů 40× průměr armatury ve vzdálenosti sloupků. U plotové zdi je nutné kotvit armaturu průběžně po celé délce základu. Základy se provádějí podle typu zeminy. Základ je možné vybetonovat 5 až 20 cm nad terén, nebo je možné jej vybetonovat do výšky pouze 10 cm pod úroveň terénu a použít jednu řadu hladkých tvarovek.

Při malé únosnosti zeminy je nutné rozšířit základovou spáru pasu, event. rozšířit štěrkové lože.

Mezi základy a zdivo se doporučuje provést hydroizolaci dvojitým penetračním nátěrem nebo lepenkou.