Tepelně technické vlastnosti sendviče

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých vrstev i kompletních konstrukčních skladeb vnějších obvodových stěn jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výpočty jsou provedeny podle ČSN 730540:94 včetně změn 1:97 Tepelná ochrana budov. Tepelné odpory a bilance difúze a kondenzace vodní páry kompletních konstrukčních skladeb byly stanoveny pomocí programu TEPLO' 97.

Při navrhování těchto skladeb zdiva KB - BLOK systému byly zohledněny požadavky zákona č.406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření s energiemi, požadavky stavebního zákona, požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu a požadavky normy ČSN 730540:94.

Na základě této normy je požadováno, aby budova splňovala tepelnou charakteristiku na úrovni tzv. doporučené hodnoty. Na výslednou tepelnou charakteristiku budovy mají vliv, vedle vnějších obvodových stěn, i mnohé další konstrukce a faktory. Každou budovu je proto třeba hodnotit individuálně. Lze předpokládat, že limit tepelného odporu bude stanoven i pro jednotlivé konstrukce a to nejméně na úrovni hodnoty doporučené současnou platnou normou ČSN 730540:94. Ze zkušeností je zřejmé, že pro dosažení doporučené tepelné charakteristiky u běžných budov je třeba navrhovat vnější obvodové stěny s tepelným odporem ještě vyšším, zajišťujícím snížení prostupu tepla asi o 20 %.

Na základě těchto požadavků byla stanovena kriteria pro hodnocení tepelného odporu nových skladeb vnějších obvodových stěn v KB - BLOK systému.

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla

UN požadovaný 0,38 W/(m²K)

UN doporučovaný 0,25 W/(m²K)

Tepelný odpor skladeb

Výpočet tepelně technických vlastností pro zvolené varianty sendvičových skladeb obvodových stěn byl proveden programem TEPLO'97.

Pro výpočet kondenzace a vypařování vodní páry bylo zadáno:

  • teplota vnitřního vzduchu 21 ºC
  • relativní vlhkost vnitřního vzduchu 60 %
  • teplota vnějšího vzduchu -15 ºC
  • relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84 %

Tabulka výsledných hodnot pro varianty sendvičů

skladba tepelný odpor R (m2KW-1) součinitel prostupu tepla k Wm-2K-1 zkondenzovaná vodní pára Gk (kgm-2rok-1) vypařená vodní pára Gv (kgm-2rok-1)
15-15-15/N 3,6 0,265 0,056 1,116
15-15-15/V 3,44 0,274 nekondenzuje  
20-10-10/N 2,66 0,354 0,170 0,863
20-10-10/V 2,65 0,349 nekondenzuje  
20-10-20/N 2,8 0,337 0,066 1,357
20-10-20/V 2,65 0,349 nekondenzuje  
20-15-15/N 3,85 0,249 0,055 1,108
20-15-15/V 3,47 0,272 nekondenzuje  
30-10-20/N 2,83 0,334 0,066 1,354
30-10-20/V 2,69 0,345 nekondenzuje  
30-15-15/N 3,89 0,247 0,055 1,107
30-15-15/V 3,5 0,269 nekondenzuje  
20-15-KLASIK plný/N 3,85 0,26 0,121 0,580
20-15-KLASIK plný/V 3,71 0,27 nekondenzuje  
20-15-KLASIK dutý/N 4 0,25 0,080 0,851
20-15-KLASIK dutý/V 3,71 0,27 nekondenzuje  

Pro tepelně izolační vrstvu nevětraných vnějších obvodových stěn byl navržen expandovaný pěnový polystyren (EPPS) o hmotnosti 20 kg/m-3.

Pro ocelové spony procházející tepelně izolační vrstvou bylo uvažováno použití nerezové oceli (lambda '20 Wm-1K-1) o průřezu max. 6 profilů 4 mm² na 1 m² zdiva.