Věnce a překlady, průvlaky

Překlady a průvlaky se používají k překlenutí otvorů v nosných zdech (okenních, dveřních a otvorů bez výplně).
Pro tyto překlady a průvlaky je možné použít tvarovek KB - BLOK systému, a to tvarovek věncových, jejichž výška je 190 mm nebo 390 mm.
Nadokenní překlady se doporučuje provádět jako součást věnce, tzn. těsně pod stropní konstrukcí. V tomto případě se doporučuje použít tvarovky výšky 190 mm (vyhoví-li únosností). Takto konstruovaný překlad v místě, kde není otvor, navazuje na věnec.
Nadedveřní překlady a průvlaky je možné armovat do věncových tvarovek výšky 190 mm, např. KB 101-15 B, KB 101-15 A pro tl. stěny 150 mm, KB 101-20 A, nebo KB 101-21 B atd. pro tl. stěny 200 mm (viz obr. 1) a do tvarovek KB 201-20 A nebo KB 201/21 B pro stěny tl. 300 mm (viz obr. 2). Pro větší rozpětí nebo zatížení je možné použít tvarovek výšky 390 mm, např. KB 101-40 A nebo KB 102-40 A atd. (viz obr. 3). Jsou-li nadedveřní překlady a průvlaky umístěny ve výšce asi 2 m nad podlahou, nebudou propojeny s dalšími vodorovnými konstrukcemi. Jsou-li ale umístěny pod stropní konstrukci, doporučuje se, je-li monolitický strop, provázat výztuž překladu a stropní konstrukce.
Provedení překladů a průvlaků se předpokládá monolitické s tím, že tvarovky musí být do doby zatvrdnutí betonu podepřeny. Vyztužení překladů a průvlaků se řídí statickým výpočtem.

 

Příklad vyztužení překladu výšky 190 mm pro stěnu tl. 200 mm

 Příklad vyztužení překladu výšky 190 mm pro stěnu tl. 300 mm

 Příklad vyztužení překladu výšky 390 mm pro stěnu tl. 200 mm

Věnce

Věnce ztužují stavbu po jejím obvodě a podílejí se na přenosu vodorovných sil. Zpravidla se umísťují pod stropní konstrukce. Doporučuje se, aby pod každou stropní konstrukcí byl proveden ztužující věnec, a dále, aby byl proveden ztužující věnec pod konstrukcí zastřešení. V některých případech může věnec při dostatečné dimenzi výztuže plnit funkci nadokenního či nadedveřního překladu.
V případě, že stropní konstrukce je montovaná (z panelů, Hurdisek atd.) a věnec musí skončit pod stropní konstrukcí, lze použít tvarovky výšky 190 mm, např. KB 101-20 A, nebo KB 101-21 B atd. Vyztužení takového věnce je podle obr. 1.

Je-li stropní konstrukce monolitická, lze s výhodou použít tvarovek KB 102-40 A. Tyto tvarovky jsou na vnitřní straně vysoké 190 mm a na vnější 390 mm - čímž zároveň vytvářejí bednění pro stropní konstrukci. V tomto případě se doporučuje, aby výztuž věnce byla provázána s výztuží stropní konstrukce. Příklad použití těchto tvarovek je na obr. 4a) a 4b). Takto řešený věnec může v místě otvorů přecházet do nadokenního překladu, jehož výztuž bude stanovena výpočtem.
Tvarovky je nutno vyarmovat ocelovými profily podle statického výpočtu a zalít betonem C16/20. Obvyklá podélná výztuž věnce je 4 (event. 3) Ř 10, nebo 4 (event. 3) Ř 12, třmínky Ř 6 a 200 mm.

Řešení věnce s tvarovkou pro monolitický strop

 a) strop výšky 200 mm

 b) strop výšky menší než 200 mm

Překlady

Překlady jsou vyztužené horizontální prvky, které překrývají otvory ve vnitřních i vnějších nosných stěnách.
Překlady působí jako trámy nesoucí nejen vlastní hmotnost, ale i zatížení zdivem nad otvory, popř. stropní konstrukcí.

Pokud překlady přitěžuje stropní konstrukce (překlad je součástí věnce), je nutné provést statické posouzení.
Překlady lze snadno vybudovat z věncových tvarovek a nevyžadují žádné těžké zvedací zařízení. Tvarovky se kladou vedle sebe a vytvářejí korálkový nosník, který se vyarmuje a zalije betonem C 16/20. Překlad lze takto provést přímo ve stavbě pomocí spodních výztuh, nebo lze překlad připravit stejným způsobem dopředu, a následně jej umístit do konstrukce jako prefabrikátový překladový díl.
Minimální uložení překladu je 200 mm (1/2 modul).

Průvlaky

Je-li třeba z důvodů dispozičních provést průvlak, lze ho realizovat dvěma způsoby. Můžeme použít průvlak monolitický (bednění, armování, betonáž), nebo použijeme věncové tvarovky (ztracené bednění), které vyarmujeme a zabetonujeme. Oba způsoby provádíme opět podle statického výpočtu. Provázáním výztuže průvlaku a stropní konstrukce si zajistíme výšku účinného průřezu 400, resp. 600 mm.

Doporučené varianty věnců a překladů

I. Věnec - překlad 200x200 mm (150x200 mm)

Pro věnce a překlady modulové šířky 200 mm jsou používány věncové tvarovky KB 101-20 A a KB 101-21 B.
Pro věnce a překlady modulové šířky 150 mm jsou používány věncové tvarovky KB 101-15 A a KB 101-15 B.

II. Věnec - překlad 300x200 mm

Věnce a překlady modulové šířky 300 mm a výšky 200 mm jsou skládány ze dvou půlených věncových tvarovek KB 201-20 A a KB 201-21 B.

Věnec - překlad 200x400 mm

Pro věnce a překlady modulové šířky 200 mm a výšky 400 mm jsou používány věncové tvarovky KB 101-40 A a KB 102-40 A.

 Věnec s tvarovkou KB 101-40 A

 Věnec s tvarovkou KB 102-40 A

 Detail osazení věncových tvarovek

 Pro překlady modulové řady 100 mm a obkladové tvarovky se používají nerezové konzole.